Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας

Σκοπός: η εκπαίδευση και αναγνώριση κάθε παράγοντα που μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ασφάλεια εργασίας και την υγεία των εργαζομένων

Σε ποιους απευθύνεται: σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγική διαδικασία

Ενδεικτική θεματολογία: υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών, εργατικό ατύχημα, μέτρα για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας, σημάνσεις, νομοθεσία κ.α.

Διάρκεια: η διάρκεια και οι ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τη χρονική διαθεσιμότητα της επιχείρησης

 

*Κατά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης σε κάθε εκπαιδευόμενο.