Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

Σκοπός: η εκπαίδευση και αναγνώριση των αρχών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία των καταναλωτών και τη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία

Σε ποιους απευθύνεται: σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγική διαδικασία

Ενδεικτική θεματολογία: ατομική υγιεινή, μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών, τροφικές δηλητηριάσεις, διεργασίες και πρακτικές ασφάλειας τροφίμων, νομοθεσία κ.α.

Διάρκεια: η διάρκεια και οι ημερομηνίες υλοποίησης του προγράμματος προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ανάγκες και τη χρονική διαθεσιμότητα της επιχείρησης

 

*Κατά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης σε κάθε εκπαιδευόμενο.